Vali linn, et vaadata sinu linnas asuvate poodide laoseise.

Valige linn
6661580
0

Charlot.ee kasutamise tingimused

Kehtiv alates 01. juuli 2018

1. ÜLDSÄTTED

 

 1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse Charlot.ee (edaspidi Charlot.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse Charlot.ee omanikfirma Charlot OÜ (edaspidi Müüja) vahel Charlot.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

 

 1.2 Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

 

1.3 Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab lepinguga võetud kohustused vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

 

1.4 Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni Ostja esindusõiguse tõendamiseni Ostja poolt.

 

1.5 Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või kriminaalse käitumise ilmnemisel või müügilepingust taganemise õiguse kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

 

1.6 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse Charlot.ee veebilehel ja need jõustuvad Charlot.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

 1.7 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

 

 1.8 Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

 

1.9 Ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt kaupa tagasi ei osteta.

 

 2. KLIENDI ANDMED, ANDMEKAITSE

 

 2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Kõiki ostja poolt Charlot OÜ'le edastatud andmeid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja vajadusel täiendava informatsiooni andmiseks. Charlot OÜ kinnitab, et kõiki kliendi poolt internetipoele avaldatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

 

 2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (e-posti aadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

 

 2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

 

 2.4 Kui Ostja Müüjale avaldatud andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka Charlot.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

 

 2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse Charlot.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

 

2.6 Charlot OÜ privaatsustingimused on kättesaadavad veebilehelt https://charlot.ee/privaatsustingimused/

 

2.7 Charlot OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Charlot OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

3. KAUPADE KÄTTESAADAVUS, HIND

 

3.1 Hinnad Charlot.ee veebilehel on kuvatavad Ostja valikul käibemaksuga või käibemaksuta.

 

3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib Charlot.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende Charlot.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

 

3.3 Charlot OÜ-l on õigus taganeda lepingust ja ostjale tagastatakse tasutud raha.

 

3.4 Charlot OÜ omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.charlot.ee kodulehel ja koostööpartnerite juures ning Ostja poolt Müüjale avaldatud sidevahendite vahendusel.

 

 4. TELLIMUSE ESITAMINE

 

4.1 Ostja saab Müüjale tellimuse esitada veebilehe Charlot.ee tellimussüsteemi kaudu või e-posti aadressil info@charlot.ee.

 

4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Charlot .ee -st tellimuse esitamise järel jõuab Teie poolt sisestatud e-posti aadressile mõne minutiga tellimuse kinnitus. Kui Te ei ole tunni aja jooksul kinnitust saanud, palun kontakteeruge meiega info@charlot.ee või tööpäeviti telefonil (+372) 666 1580.

 

4.3 Muude sidevahendite kaudu tellides saadetakse Ostjale tellimuse kinnitus 1 tööpäeva jooksul.

 

4.4 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja arveldusarvele, millelt ülekanne laekus 7 kalendripäeva jooksul.

 

5. LEPINGU SÕLMIMINE

 

5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on esitanud tellimuse ning tasunud kauba eest Müüja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

 

6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat e-posti, telefoni või muude kanalite kaudu.

 

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole 7 (seitse) kalendripäeva jooksul  Ettemaksu Arvet tasunud.

 

7. KAUPADE EEST TASUMINE

 

7.1 Ostja tasub kauba eest ettemaksuga Eurodes (EUR) v.a. punkt 7.3 toodud tingimustel. 

 

7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel:

  • Swedbank pangalink
  • SEB pangalink
  • esitatud ettemaksuarve alusel
  • pangaülekanne Müüja pangaarvele
  • maksekaardiga Charlot OÜ kauplustes. 

7.3  Juriidilisest isikust Ostja, kellega on sõlmitud kliendileping  tasub kauba eest vastavalt sõlmitud kliendilepingule.

 

7.4 Kui Ostja ei ole sooritanud makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

 

8. KAUPADE KÄTTETOIMETAMINE

 

8.1 Sõltuvalt valitud kättetoimetamise viisi maksumusest lisandub kohaletoimetamistasu kauba summale tellimuse sooritamisel. Laos olemasolev kaup saadetakse välja 3 (kolm) tööpäeva jooksul pärast kauba eest tasumist. Lõplik tarneaeg sõltub valitud transpordiviisist.

 

8.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga või pakiautomaati. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt Charlot.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

 

8.3 Toote maksimaalne tarneag charlot.ee -st on näidatud toote kaardil.

 

8.3 Müüjalt ostetud kauba tarne Ostjale teostab Charlot OÜ.

 

9. OSTUST TAGANEMINE

 

9.1 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

9.2 Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kauba proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on kauba samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaekaubandusasutuses (kaupluses).

 

9.3 Lepingust taganemisel tuleb vastavasisuline teade viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jookusl saata e-posti aadressile info@charlot.ee või täita tagastusvorm www.charlot.ee. Kaup tuleb tagastada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale lepingust taganemise teate kinnituse  saamist Müüjalt.

 

9.4 Tagastada ei saa kaupa, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, mille pakend on peale kohaletoimetamist avatud. Samuti ei ole võimalik tagastada avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi, arvutitarkvara, patareisid jne.Tagastada ei saa ajalehti, ajakirju, raamatuid ja muud perioodikat.

 

9.5 Majandus- või kutsetegevuses tegutseval ostjal (sh FIE) on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust üksnes seaduses sätestatud alustel, mis kohalduvad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud müügilepingutest taganemisele. Viimane peab enne müügilepingust taganemist dokumentaalselt tõendama müüjale taganemise aluseks olevate asjaolude esinemist. Kui müügilepingust on kehtivalt taganetud, tagastab müüja müügilepingu alusel saadud rahasummad 30 kalendripäeva jooksul, kuid mitte enne müügilepingu eseme tagastamist müüjale. Juhul, kui müügilepingust taganetakse enne müügilepingu esemeks oleva toote üleandmist ostjale, on müüjal õigus nõuda majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt ostjalt leppetrahvi 25% müügilepingu hinnast ning tasaarvestada see tagastatava rahasummaga.

 

9.6 Tagastamisega seotud kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta lepingule.

 

9.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

 

9.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja peale Ostja poolt kauba tagastamist, eeldusel et  ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks, hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Muud Ostja kulud (nt pangakulud, intress, transport vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

 

9.9 Ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

 

9.10 Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

 

E-POES SISALDUV INFO

 

10.1 Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, parandada ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

 

10.2 Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid Ostjaid eraldi ette teavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kättetoimetatud tellimustele.

 

10.3 E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

 

10.4 Müüja ei vastuta teiste ostukeskkondade kaudu (nt Hinnavaatlus) e-poes esitatud tellimuste sisu vastavuse eest tegelikkusele.

 

KLIENDITEENINDUS

 

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti aadressil info@charlot.ee või helistage +372 666 1580.

 

Pretensioonide esitamise tingimused

1. Charlot.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule 24-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Juriidilistele isikutele vastavalt tootjapoolne garantiiaeg.

2. Pretensioonide esitamise ajal on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui ka varuosade maksumus.

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil või kasutamisel peale toote üleandmist ostjale.

6. Charlot OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne kauba ostmist Charlot OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. Charlot OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasu eest.

8. Seadmele teostatud ekspertiis (diagnostika) on tasuta kui tootel ilmneb tootmisdeffekt. Tarbijal tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui kaubal ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilisele kirjeldusele.

9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

10. Kui tarbija ei nõustu Charlot OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Charlot OÜ on puuduse eest vastutav.

 

GARANTIIREMONTI TEOSTAVAD ETTEVÕTTED

ASUS, Archos, ACME Book, BenQ, DELL, MSI, GoClever, APPLE Servisa ICT OÜ Mustamäe tee 55, Tallinn 10619 +372 667 1796 www.servisaict.lt/en/partners.htm  

Canon Overall Eesti AS Lootsi 11, 10151 Tallinn +372 630 0530 www.overall.ee tallinn.hooldus@overall.ee

D-Link D-Link esindus Mustamäe tee 55-314, 10621 Tallinn +372 613 9771 www.dlink.ee info@dlink.ee

Epson, Kyocera Kulbert AS Sirge 4, 10618 Tallinn +372 671 8160 www.kulbert.ee info@kulbert.ee

Fujitsu Datel AS Endla 4, 10142 Tallinn +372 626 3000 www.datel.ee datel@datel.ee

Fujitsu, LG, Hitachi, Tatung, Viewsonic, BenQ AS Fujitsu Estonia Akadeemia tee 21G, 12618 Tallinn +372 651 9900 ee.ts.fujitsu.com/support/index.html remont@ee.fujitsu.com

Gigabyte GSmart, Acer, Packard Bell, Samsung, NEC, APC, Kingston, Belinea, HP, Toshiba ServiceNet EE OÜ Tulika 17, Tallinn +372 650 4949 www.servicenet.ee servicenet@servicenet.ee

IBM / Lenovo ThinkPad IBM Eesti OÜ Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn +372 660 0800 www-05.ibm.com/ee/service/hooldus.html ibmsekretar@ee.ibm.com

Konica Minolta Konica Minolta Baltia Eesti filiaal Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn +372 651 2900 www.konicaminolta.ee office@konicaminolta.ee

LENOVO IdeaPad Lenovo   6160000   lenovo@it.ee

LG OÜ Elcor Punane 18, Tallinn + 372 638 1542    

Mobiiltelefonid Samsung, LG, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola MTTC OÜ Sepise tn 10, Tallinn 6018073 www.mttc.ee hooldus@mttc.ee

Olympus Profifoto OÜ Peterburi tee 46-110, 11415 Tallinn +372 6549 531 www.olympus.ee hooldus@olympus.ee

Prestigio Panaservice OÜ Tallinn, 10621, Liimi 1 53430003    

Samsung(mobiiltelefonid) MTTC OÜ Sepise tn 10, Tallinn +372 645 3347 www.mttc.ee hooldus@mttc.ee 

SONY (va monitorid), Nikon Remondiekspert OÜ Keemia 11-5, Tallinn +372 654 3219   sony@remondiekspert.ee

SONY monitorid Sign AS Katusepapi 35, 11412 Tallinn +372 605 6000 www.sign.ee sign@sign.ee

Thomson, Sharp, Funai Speleta AS Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn +372 65 46543 www.speleta.ee/ speleta@speleta.eeLiituge allahindluste
ja soovitustega!

Instagram

+372 666 1580

E-R: 8:30 - 17:30

info@charlot.ee

Charlot OÜ
Helgi tee 1
75312 Rae vald

© Charlot OÜ; All Rights Reserved.